Office Bearers 2020-21

Dr_Aarti_Nimkar

Dr. Nimkar Arti
President
9822304882
aarti.nimkar@gmail.com

Dr. B. L. Deshmukh

Dr. Deshmukh B.
President-Elect.
9960172759
bldeshmukh5@gmail.com

Dr_Meenakshi_Deshmukh

Dr. Deshpande Meenakshi
Vice President
9922464365
anand3662@yahoo.com

Dr. Raju Varyani

Dr. Raju Varyani
Treasurer
9822646025
drraju.varyani@yahoo.com

Dr. Rajan Sancheti

Dr.Rajan Sancheth
Hon. Secretary
9960362832
rajansancheti@gmail.com

Dr. Sunil Ingale

Dr. Ingale Sunil
Hon. Secretary
9850036524
sunil.ingale1234@gmail.com

Dr. Pradeep Khivansara

Dr. Khinvasara Pradeep
Joint Secretary
9423568531
pradeepkhinvasara27@gmail.com

Dr_Alka_Kshirsagar

Dr. Kshirsagar Alka
Ass. Sec / Jt. Treasurer
9822525121
kshirsagaralka@yahoo.com

Dr. Patil Sanjay
I.P.P
9822520257
sanjaydpatil24@gmail.com